Política de privadesa

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Aquí trobaràs el que es fa i no es fa amb les teves dades personals en aquest web.
Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb BERAUTO a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la Política de Cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquest web.
D’acord amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, BERAUTO t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, atorgues el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractades per Carlos Bartomeu Domingo, com a responsable del tractament.

QUINES DADES PERSONALS ES RECOLLEN EN AQUEST WEB?
Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, BERAUTO recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·liciti en aquesta Web:
Dades identificatives: Nom, cognoms.
Dades de contacte: Correu electrònic, número de telèfon mòbil.
Dades de navegació: Adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat al Lloc Web.

¿QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUESTA WEB?
Identitat del Responsable: Carlos Bartomeu Domingo
Nom comercial: BERAUTO
NIF/CIF: 47628072V
Adreça: C/ Montsià, 19
Correu electrònic: info@tallersberauto.com
Activitat: Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles
Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades en el seu cas: info@tallersberauto.com
¿AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?
Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:
• L’execució d’un contracte amb BERAUTO, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
• El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via correu electrònic, cookies o sistemes de missatgeria.
• L’interès legítim del responsable del tractament per protegir als usuaris de la web de BERAUTO d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?
En aquesta web, hi ha diferents formularis, en cadascun d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:
Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS
Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent-se mantenir fins a:
• 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
• 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
• 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
• 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
Dades dels subscriptors: Des que l’usuari es subscriu fins que es dóna de baixa.
Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclòs aquesta, dos anys, a menys que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

¿QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUANT A L’ÚS DE LES TEVES DADES?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BERAUTO estem tractant dades personals que li concernissen o no.
Les persones interessades tenen dret a:
-Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
-Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
-Sol·licitar la seva cancel·lació.
-Sol·licitar la limitació del seu tractament.
-Oposar-se al tractament.
-Sol·licitar la portabilitat de les dades.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets quant a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es
Per exercir aquests drets, pot escriure a info@tallersberauto.com
Existeix un formulari per a l’exercici dels seus drets, el pot demanar per correu electrònic o si ho prefereix, pot utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.
Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.
Si el representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.
Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per correu electrònic a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES
Notificació de seguretat i declaració de bretxes
A BERAUTO assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús inadequat i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si BERAUTO determina que les seves dades de serveis han estat malversades (inclòs per un empleat de BERAUTO), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de forma incorrecta per un tercer, BERAUTO t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

¿A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?
Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, BERAUTO comparteix dades amb els següents proveïdors sota les seves corresponents condicions de privacitat:
Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) perquè aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de BERAUTO.
Poden tenir accés a aquesta web de forma ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la d’hosting. Les mateixes han signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquesta web.
Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.
Concretament aquesta web utilitza les següents eines:
Eina de formularis. WPForms.
Eines d’anàlisi de dades Google Analytics.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES
Tallersberauto.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquests; així com a complir amb la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Tallersberauto.com inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.)
Tallersberauto.com no pot garantir la inexpugnabilitat absoluta de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a aquests per part de tercers.
Respecte a la confidencialitat del processament, BERAUTO es garantirà que qualsevol persona que estigui autoritzada per BERAUTO per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se BERAUTO haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que enviïs a tallersberauto.com, exonera a BERAUTO (Carlos Bertomeu Domingo), de qualsevol responsabilitat respecte a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a BERAUTO (Carlos Bertomeu Domingo) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
BERAUTO es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

ca
ca
Skip to content